יסודה של מצות 'מעשר כספים' בהררי קודש - המהרי"ל זצ"ל מדייק ואומר: "רק יתננו לעניים"

יסודה של מצות 'מעשר כספים' בהררי קודש. עוד לפני קבלת התורה כבר הפרישו האבות הקדושים זי"ע, אברהם יצחק ויעקב, מעשר מכספם והעניקו אותו לעניים.

ידוע ומפורסם כי סגולתה של מצות מעשר כספים להשפיע עשירות ופרנסה בשפע על מי שמקיים אותה, כפי שאומר הנביא מלאכי (ג, י) "והבאתם את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

הנביא מודיע לעם ישראל שהקב"ה מבקש מעמו ישראל להביא את מעשרותיהם לביתי שלי, הוא בית המקדש, ובזה יהיה 'טרף למשמשי', כלומר לכהנים והלוויים עובדי ה', והקב"ה בכבודו ובעצמו מבטיח לנו "ובחנוני נא בזאת", יכולים אתם לבחון ולנסות אותי, שבזכות שתקיימו מצוה זו תזכו לעשירות עד בלי די.

בגמרא תענית (ט') אומר רבי יוחנן מהו שנאמר 'עשר תעשר'? עשר בשביל שתתעשר! כלומר בזכות מצות מעשר זוכים לעשירות. התוספות שם מסביר שהכוונה היא לא רק למעשר מהתבואה והפירות, אלא גם לכל כסף שמגיע לידי האדם, ובעל ה'חפץ חיים' זי"ע כותב שסגולה זו פועלת גם בימינו באמצעות נתינת 'מעשר כספים' לעניים ת"ח.

דבר מרתק כותב הגאון ר' משה היילפרין זצ"ל מק"ק לובלין, מתלמידי המהרש"ל, בספרו זכרון משה: "אולי זה הוא שראיתי לרוב שהיהודים בארץ אשכנז עושרם מתקיים בידם ומנחילין אותו לבניהם ולבני בניהם אחריהם, מה שאינו כן במדינות האלו (ארצות המזרח) כי אם מעט מזעיר, כי רובא דאינשי פה אינם נזהרים במצות מעשר כראוי"…

וכן כותב גם בנו של רבינו השל"ה הק' "משבח אני את האשכנזים המעשרין מעותיהם ונזהרין במצוה זו מאד מאד והיא שעמדה להם להיות יורשים ומורישים נכסיהם לדור ודור".

ישנם בימינו אנשים שמפרישים 'מעשר כספים' ומצפים שתתקיים ההבטחה לעשירות ומתפלאים על שטרם התקיימה בהם הברכה המיוחלת, ואולם, ברוב מוחלט של המקרים לאחר בדיקה קצרה מתברר שהם לא מקיימים את המצוה כהלכה בכל פרטיה. למשל, הם לא העניקו את הכספים לכתובת הנכונה.

למי צריך להעביר את מעשר הכספים? רבינו המהרי"ל זצ"ל (וכן פסק הרמ"א, הלכות צדקה סימן רמ"ט) כותב בפירוש מה צריך לעשות עם הכסף, וזה לשונו: "אין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה, כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה, רק  יתננו לעניים".

כפי שלימדונו חכמינו ז"ל, הצדקה המעולה והמהודרת ביותר לעניים, היא הענקת אוכל מבושל, ארוחה מוכנה ליהודי רעב שמשביע בה את רעבונו לאלתר, מבלי שיצטרך ללכת ולקנות אוכל.

כשיהודי זוכה להאכיל יהודי רעב, "לתת אוכל לבנו של הקב"ה" – הוא גורם נחת רוח כה עצומה לאביו שבשמים שמשלם לו על כך בתמורה בכפל כפליים, ממלא את כל משאלות ליבו לטובה ולברכה.

נתינת אוכל מוכן ליהודי – זו זכות נשגבה ועצומה שבכוחה וסגולתה לפעול ולעורר ישועות וניסים, לבטל את הדינים והקטרוגים הגדולים ביותר ולהציל את האדם שלא כדרך הטבע, כפי שכתוב פעמים רבות בגמרא ובזוהר הקדוש.

למעשה, גם הבטחתו של הנביא מלאכי על סגולת 'מעשר כספים' עוסקת בהענקת אוכל ליהודים עובדי ה', כלשון הכתוב "והבאתם כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף לביתי", ומסביר שם רש"י "שיהיה מזון מצוי למשמשי", דהיינו אוכל ללומדי התורה, עובדי ה'.

בימינו, הארגון המאכיל ומעניק יום יום מזון מוכן ומבושל ליהודים רעבים, אלפי מנות חמות וארוחות מבושלות המגיעות לבתי נזקקים ומחולקות בחדר האוכל לכל דכפין, הוא הארגון הנודע 'בית התבשיל' שכל גדולי התורה שליט"א וזצוק"ל סומכים את ידיהם עליו נאמנה כעמוד החסד של דורנו.

העבירו נא את כספי מעשרותיכם עבור נזקקי וסועדי 'בית התבשיל', בכך תקיימו בהידור המושלם את מצוות 'מעשר כספים' ובכך, בעזרת ה', תתקיים בכם במהרה ברכת ה' "עשר בשביל שתתעשר – והריקותי לכם ברכה עד בלי די".